Záručné a reklamačné podmienky firmy Profituning s.r.o.


I. Predmet záruky

1. Záruka sa vzťahuje na nasledne popísané diely resp. moduly:

Moduly - Popis

Motor - Blok valcov, hlava valcov a tesnenie, kľuková skriňa, skriňa zotrvačníka ako aj všetky diely motora súviciace s cirkuláciou oleja.
Manuálna a automatická prevodovka - Skriňa prevodovky a všetky jej diely, okrem násobiča krútiaceho momentu
Hnacie ústrojenstvo - Hnacie ústrojenstvo (predný a zadný náhon) a všetky jeho súčasti.

2.  Záruka zahŕňa tesnenia, tesniace manžety, tesniace krúžky hriadeľa, hadice, trúbky, sviečky, žhaviče len vtedy, ak je dokazatelná súvislosť povinnosti náhrady škody na hore vymenovaných dieloch ktoré stratili svoju funkčnosť a musia sa vymeniť.

 

II. Vozidlá spĺňajúce podmienky záruky

1. Všetky automobily (okrem výrobcu Smart):
Automobily nie staršie ako 3 roky od dátumu prvej registrácie  podľa odseku VII a s počtom najazdených km napresahujúc 60.000 km.

2. Automobily výrobcu Smart:
Automobily nie staršie ako 1 rok od dátumu prvej registrácie  podľa odseku VII a s počtom najazdených km napresahujúc 20.000 km.
 

III. Poskytnutie záruky

1. Záruka zahrňa nevyhnutné opravy dielov spadajúcich do záruky a to výmenou alebo odstránením závady podľa technických požiadaviek mimo mzdových nákladov podľa hodinových sazdieb autorizovaných servisov. Ak prekročia náklady na opravu hodnotu náhradného dielu, tak sa ohraničuje nárok záruky len na výmenu dielu, bez nákladov na demontáž a montáž. Ak by náklady prekročili časovú hodnotu vozidla v čase poškodenia alebo by prekročili vopred určenú hranicu opravy, v tom prípade dôjde k finačnému odškodnenie podľa bodu V. v tomto dokumente. 

2. Príjmateľ záruky je povinný sa podieľať na mzdových nákladoch ako aj na nákladoch na material mimo DPH podľa priloženej tabuľky.

Vychádzajúc s funkčnosti na postihnutom module k času poruchy:
Od 70.000 KM 20 %
Od 80.000 KM 30 %
Od 90.000 KM 40 %

Pre vozidlá značky Smart:
Od 30.000 KM 10 %
Od 40.000 KM 15 %

 

3. Pod záruky nespadá: 

a) Náklady na testovanie, meranie, nastavovanie akonáhle nie sú spojené so škodou, ktorá spadá pod záruku.
b) Náhrada nepriamych nákladov napr. odťah, prenajatie vozidla, náklady na prenocovanie, parkovné aťd.
c) Náklady na dopravu.

4. Ak by sa popri oprave spadajúcej pod záruku vyskytli ešte aj iné náklady na opravu prípadne servisné náklady (prehliadka) tieto náklady nebudú refundované.

5. Okruh nároku na záruku je ohraničený na časovú cenu vozidla v čase poškodenia.
Najvyššie poskytnutie náhrady počas trvania záruky je 10.000 Eur, pre značku Smart 5.000 Eur.

6. Záruka sa ale nevzťahuje na:

a) Na diely ktoré nie sú povolené výrobcom.
b) Výrobné a pomocné látky ako palivá, chemikálie, filtrové násadce, náplne do ostrekovačov a chladičov, hydraulické oleje, motorové oleje, masti a rôzne mazacie prostriedky.
c) Všetky neobsiahnuté diely v bode I., špecialne vstrekovacie čerpadlá prídavné agregáty ako napr. turbá, kompresory. 
d) Na automobily, ktoré závodia, jazdia preteky, šprinty alebo okruhy.
 

IV. Obsah záruky, výnimky, spoluúčasť

1. Obsah záruky

Na základe bodu V. týchto záručných podmienok bude len vtedy poskytnuté odškodnenie, ak z dôvodu zvýšenia výkonu (chip / riadiaca jednotka) bola obmedzená funkčnosť dielov z bodu I. počas doby trvania záruky a nie na základe nefunkčnosti dielov na ktoré sa záruka nevzťahuje (rozvody, vstrekovacie čerpadlo, a pomocné agregáty ako turbo, kompresor).


2. Záruku neposkytujeme za daných príčin:

a) v prípade nehody: to znamená, viditelné mechanické poškodenie spôsobené nehodou.
b) v prípade svojvoľného alebo zlomyselného zásahu, v prípade krádeže, neoprávneným zásahom, poveternostnými vplyvmi ( blesk, búrka, krupobitie, zemetrasenie, záplava, oheň alebo explózia.).
c) v pripade použitia nepovolených mazív a palív, v prípade prehriatia motora ako aj použitia bionafty.
d) škody spôsobené preťažením vozidla.
e) na zásahy spôsobené treťou osobou.
f) na vozidlá, ktoré majú charakter závodných alebo sa používaju na súťaže.
g) vozidlá používané na taxislužbu, požičovne automobilov, autoškoly, kurierske vozidlá.
h) služobné vozidlá na ktorých sa strieda viac vodičov.


3. Mimo to nespadá pod záruku:

a) ak nie sú dodržané termíny inšpekčných prehliadok a to u značkových servisoch, tie musia byť následne dokázané
b) ak neboli dodržané pokyny a návody výrobcu na používanie automobilu
c) ak bol robený zásah do počítadla km, mimo nutnej výmeny v prípade poruchy
d) v prípade nedodržania pokynov poskytovateľa záruky


V. Doba záruky

Pred uplatnením záruky treba splniť následné podmienky:

Pred uplatnením záruky treba písomne upozorniť firmu PROFITUNING, s.r.o. o oprave a následne si odsúhlasiť podmienky záručnej opravy.

Zamestnancovi firmy PROFITUNING, s.r.o. musí byť kedykoľvek umožnený prístup k dokumentácii týkajúcej sa poškodenia danej súčiastky, musí byť privolaný ak by malo prísť k zmene ceny za opravu a následne ju musí odsúhlasiť. Musí byť dokázaná súvislosť medzi poškodením dielu a úpravou vozidla.


VI. Rozsah platnosti záruky

Záruka sa vzťahuje na všetky vozidlá prihlásené v EU a Švajčiarsku.

 

VII. Začiatok a koniec záruky

Záruka začína dňom úpravy automobilu (chip/preprogramovanie riadiacej jednotky) do najazdenia 100000 km od dátumu prvého prihlásenia (pre vozidlá značky Smart 50.000 km) najneskôr však do dátumu na základe záručného listu.

 

VIII. Prevoditeľnosť záruky

Ak sa počas doby záruky zmení majiteľ prenášajú sa záručné podmienky na neho. Na zmenu musí byť firma PROFITUNING, s.r.o. upozornená.

 

IX. Premlčanie

Doba premlčania je 6 mesiacov po skočení záruky

 

X. Špeciálne ustanovenia

V prípade, ak sa dokáže, že kupujúci podvodom navyšuje cenu za opravu poškodenej súčiastky a opravy, firma PROFITUNING, s.r.o. nebude uhrádzať žiadne s týchto nákladov a kupujúci stráca nárok na poskytnutie akejkoľvek záruky.

 

XI. Písomná forma

Podmienky záruky sú záväzné. Prípadné zmeny a návrhy musia byť podané písomne.

Výber vozidla

profituning-chiptuning-kamiony

Važení klienti, ponúkame Vám možnosť zvýšenia výkonu aj na kamiónoch.

Jednoznačne najčastejšie upravovaným strojom sú kamióny a ťahače, na ktorých dosahujeme skvelé a spoľahlivé výsledky. Nárast výkonu a krútiaceho momentu je vždy individuálny a zaleží od konkrétneho typu vozidla alebo stavebného stroja.

Všetky bližšie informácie Vám rád poskytne
Ján Cehula - 0918 65 65 37
Ivan Šoltýs - 0905 248 460

Traktor

Važení klienti, ponúkame Vám možnosť zvýšenia výkonu aj na priemyselných strojoch a stavebných mechanizmoch.

Jednoznačne najčastejšie upravovaným strojom sú traktory, na ktorých dosahujeme skvelé a spoľahlivé výsledky. Nárast výkonu a krútiaceho momentu je vždy individuálny a zaleží od konkrétneho typu vozidla alebo stavebného stroja.


Všetky bližšie informácie Vám rád poskytne
Ivan Šoltýs - 0905 248 460
Ján Cehula - 0918 65 65 37

V prípade, že sa v našej databáze Vaše vozidlo nenachádza, môže to znamenať, že Vami vybrané vozidlo zatiaľ nebolo pridané do nášho systému alebo jeho úpravu neponúkame. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte.